charac.jpg (6981 bytes)


  charac1.jpg (6244 bytes)

Aleksandor

Aramine

Daiman

Elisha

Lord Errin

Sebastian

Gilman

Tai-Sung   charac2.jpg (4479 bytes)


Bozek

Elsaer

Ghanzeg

Mikara

Vanmur

Zorsten